Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği Bölümü

Amaçlar - Hedefler

AMAÇLAR

 1. Turizm alanında evrensel ölçütlere uygun, dinamik, yenilikçi, eğitim ve öğretim programları düzenlemek ve yürütmek; bilgilerini kullanabilen, bilgi teknolojisini uygulamaya dönüştürebilen ve ulusal kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen bireyler yetiştirmek; bölgesel ve ulusal olarak ihtiyaç duyulan hizmetleri bilime dayalı araştırma ve faaliyetlerle yürütmek.
 2. Bilimsel ve Sosyal faaliyetlere önem verilerek turizm ile ilgili bilincinin arttırılması için yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile işbirliği yapılması, bilgilendirme toplantıları (konferans, seminer, panel, söyleşi ) düzenlenmesi, Fakülte web sayfasının bu amaca yönelik hazırlanıp etkinleştirilmesi ve sürekli güncel tutulması.
 3. Fakültemizdeki Öğretim Üyesi, Öğretim Elemanı ve yardımcılarının sayılarının arttırılarak, kadronun güçlendirilmesi, ayrıca öğrenci alımının gerçekleştirilmesi amacıyla Rekreasyon Yönetimi Bölümü için öğretim üyesi alımlarının gerçekleştirilmesi.
 4. Çalışanların memnuniyetini sağlayarak kurum, birim kimliğini ve kültürünü ve birimler arasındaki işbirliğini artıracak şekilde geliştirerek, çalışanlar arasında güçlü bir birlik ve uzlaşma ortamının yaratılması, emek ve başarıya saygı duyulması ve desteklenmesi ile başarının sahiplerine mal edilmesi.
 5. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde kalitenin artırılması ve sürekli iyileştirmenin sağlanması, araştırma faaliyetlerinin teşvik edilmesi, geliştirilmesi, nicelik ve niteliğinin arttırılması, ulusal ve uluslararası yayın sayısının arttırılması.
 6. Toplumsal hizmet faaliyetlerinin geliştirilmesi, etkinliğinin arttırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.
 7. Yönetim sisteminin kurumsal yönetim ilkeleri bağlamında etkili, verimli ve sürdürülebilir olmasının sağlanması uluslararası işbirliği ve tanınırlığının artırılması
 8. Fakültenin kaynaklarının geliştirilmesi ve yeni kaynaklar yaratılması.

HEDEFLER

 1. Lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim –öğretimi sürdürmek,  teorik ve uygulamalı öğretim kalitesini iyileştirmek ve sürekli geliştirmek, eğitim- öğretim kalitesini sürdürülebilir kılmak.
 2.  Alanında en iyiler arasından seçilen bir öğretim üyesi kadrosu oluşturmak ve öğretim elemanlarının bilimsel gelişimini sürdürmek, güçlü bir eğitim kadrosu ile lisansüstü programlara destek vermek, disiplinlerarası araştırma ve programları geliştirmek ve turizm alanında, bilimsel araştırmalarda Türkiye’nin önde gelen kurumları arasında yer almak.
 3. Kurumsal akreditasyonla birlikte, gerekli programlar için ulusal ve/veya uluslararası akreditasyonu gerçekleştirmek, personelin beceri ve yetkinlik düzeyini geliştirmek, çalışan memnuniyetini artırmak ve kurumsal aidiyeti geliştirmek.
 4. Başarılı öğrenciler tarafından Fakültemizin tercih edilirliğini arttırmak, ülkemizin en nitelikli öğrencilerini üniversitemize kazandırmak, onlara destek sağlamak ve başarılarını ödüllendirmek.
 5. Toplumun sorunlarını belirleyerek iletişim ve koordinasyonu sağlanmak, öz gelirleri artırarak verimli şekilde kullanımını sağlamak, bağış gelirleri ve sponsorlar tarafından sağlanan katkıları artırılmak, paydaşlarla (öğrenci, aile, toplum, YÖK, Valilikler, Belediyeler v.b.) olumlu ilişkiler kurmak ve sürdürmek.
 6. Turizm Fakültesinin kendisine ait uygulama alanları ve donanımlı bir uygulama mutfağı bulunan müstakil bir binasının olması için çalışmalar yapmak.
 7. 2023 yılı sonuna kadar Fakülte öğrencileri, mezunları ve çalışanları arasında kurum kültürünü geliştirmeye ve aidiyet hissinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması, mezunlara ve emekli personele yönelik etkinliklerin düzenlenmesi ve mezun iletişim sisteminin geliştirilmesi.
 8. Uluslararası eğitim-öğretim hareketliliğini artırmak, uluslararası etkinlik ve tanıtım araçlarının geliştirilmesini sağlamak ve bunun için yurtdışındaki üniversite, kurum ve kuruluşlar ile işbirliğinin geliştirilmek ve uluslararası projelere katılımı artırmak.
 9. Fiziksel kaynakları geliştirmek ve etkin kullanımını sağlamak, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir bir yönetim ve hizmet anlayışını sağlanmak, üstün gayretle çalışan, öneri ve yenilik getiren personele her türlü desteği vermek.
 10. Yüksek Lisans ve doktora programları için uluslararası bilim insanı dolaşım destek programları oluşturmak.
 11. Turizm eğitimi verilen tüm fakülte / bölümlerde, öğrencilere turizm uygulama ve araştırma merkezlerinde aktif eğitim alma ve hizmet sunma fırsatları oluşturmak.
 12. Bölümler şeklinde olan akademik idari yapının öğrenci sayısı, öğretim üyesi sayısı, diploma verme v.b. açılardan standartlaştırılmak, idari birimlerin işlerlik ve verimliliğini arttırmak.
 13. Öğretim elemanlarına çağdaş eğitim teknolojilerinden yararlanma imkân ve becerisini kazandırmak, öğretim elemanı ile öğrenci sayısı arasındaki oransal dengesizliğin gidermek, öğretim üyeleriyle öğrenciler arasındaki diyaloğu geliştirmek.
 14. Bilimsel araştırmaların geliştirilmesi, süreli yayınların uluslararası indekslerce taranan koşullara kavuşturularak, disiplinlerarası ortak çalışma kültürünün geliştirmek ve desteklemek
 15. Öğretim elemanlarının araştırma faaliyetlerine daha fazla zaman ayırabileceği imkânlar sağlanarak, öğretim elemanlarını ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip olan araştırma ödül ve bursları kazanmaya teşvik etmek.